KVKK Hakkında

Gizliliğinize önem veriyoruz.

MERTER ASİL OKULLARI KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA

Merter Asil Okulları ( Merter Asil Eğitim Kurumları A.Ş.) (“Asil Okul”, “Okul” veya “Şirket”) olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler Okulumuzca alınmaktadır.Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler Okulumuzca alınmaktadır.

Merter Asil Okul ları ile ilgili tüm ilgili kişi ve kuruluşlar (tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, danışmanlarımız ) nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” Merter Asil Okulları dır.

Kişisel verileriniz, Merter Asil Okul ve okula bağlı tüm İş birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, entegrasyon sistemleri, okulumuzun faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3.1. Öğrenci ve Yasal Temsilci Verileri:
Öğrencilere ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no, yabancı uyruklular için pasaport no, iletişim bilgileri, fotoğraf, öğrenci numarası gibi gerekli bilgiler alınmakta ve kaydedilmektedir. Öğrencilerin yasal temsilcilerine ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no, yabancı uyruklular için pasaport no, iletişim bilgileri, banka hesap bilgisi gibi gerekli bilgiler ve indirim sağlanması için diğer çocuklarına dair isim ve kimlik bilgileri alınmakta ve kaydedilmektedir.
3.2.Ziyaretçi Verileri:
Merter Asil Okulları ve okula ‘a ait tüm birimlerimizde güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Güvenlik amacıyla, Merter Asil Okul ’a gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su ve T.C. kimlik/pasaport no/ehliyet no.su, giriş-çıkış saatleri,kimlerle görüşecekleri bilgileri alınmakta ve kaydedilmektedir.
3.3. Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Verileri:
Okulumuzun üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama vb. ticari iş ilişkisi kapsamında tarafların (temsilcilerinin/personelinin) ve ilgililerin ad-soyad, T.C. kimlik no, kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim bilgileri, ünvan/iş bölümü, yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi gibi gerekli mesleki bilgileri ve durumun niteliğine göre plaka no. bilgisi, hesap no. gibi finansal bilgileri, Merter Asil Okulları KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ taşınmaz tapusu gibi malvarlığı bilgileri sözleşmenin müzakeresi, kurulması, ifası ve ispatı amacıyla alınabilmektedir. İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir. Kişisel verileriniz, Okulumuzun hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, okula kayıt yapılabilmesi, ölçme değerlendirme dahil eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Okulumuzun hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, okulumuzun ve faaliyetlerinin tanıtılması, okulumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, yasal yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi,öğrenci kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması, Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, Okul’un Eğitim hizmetlerinin ve akdettiğimiz sözleşmelerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi için Okul’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Okul tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Okul içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmak-sızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;
a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması d)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; Okulumuzun iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Okulumuzun faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; Milli Eğitim Bakanlığı,İstanbul İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi merciler, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Başvurularla ilgili detaylı bilgiye KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.

GİZLİLİK METNİ

Merter Asil Okulları Resmi İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

Merter Asil Okulları , Resmi İnternet Sitesi Gizlilik Politikası İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı,
Merter Asil Eğitim Kurumları A.Ş. (“Okul”) tarafından işletilmekte olan www.asilokullari.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Okul ile paylaşılan veya Okulun, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. Hangi Veriler İşlenmektedir? İşbu başlık altında, Okul tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
 İletişim Formu – Konusu/Nedeni , İletişim Formu – İletişim Bilgileri, Adı Soyadı , E-Posta Adresi , Telefonu , İletişim Formu – Talep Metni Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
Ayrıca www.asilokullari.com resmi internet sitesi bünyesinde çerezlere ilişkin bilgilendirme kapsamında internet sitesi ziyaretçilerinin IP adresleri ve elektronik posta adresleri 6698 sayılı KVKK kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde Okul tarafından korunacaktır. Verilere Kimler erişebilmek-tedir? Okul, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Okul yetkililerine, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Okul, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder. Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında Veri Sahibi, Okula başvurarak kendisiyle ilgili;

 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •  İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •  İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanılabilecektir. Bu doğrultuda yapılacak başvurulara en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilmektedir. Kanuni hakların kullanılması ile ilgili detaylı bilgilere www.asilokullari.com adresindeki Merter Asil Okulları Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilir. Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Okulun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Okul tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

KVKK Rıza Metni

KVKK Kapsamında Açık Rıza Beyanı

Merter Asil Eğitim Kurumları A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Merter Asil Eğitim Kurumları A.Ş. (‘‘Okul-Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla ,Okul -Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Okul -Şirket’in öğrencilerine ve öğrenci velilerine sunmuş olduğu hizmetlerini ( ayrıca tedarikçi veya çözüm ortakları ) ile en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, koşulsuz memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılması, ( tedarikçi ,çözüm ortağı vb ürün ve hizmet konusunda ) ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, veli ve ilgili grupların fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Okul-Şirket tarafından; Okul-Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Okul-Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Okula-Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.asilokullari.com adresindeki KVKK başvuru formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Merter A.Nafiz Gürman Mh.E-5 Karayolu Cd.No:66 Güngören adresinde bulunan Okul-Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.
Ayrıca, Okul-Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Okul-Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum [ ]

Kabul Etmiyorum [ ]
 
Veri Sahibi
Adı Soyadı  :………………………………………………………….
Tarih           :………/……../………………
 
İmza           :……………………………….

Başvuru Formu

Veri Sahibi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
• Noter vasıtasıyla,
• İadeli Taahhütlü posta yoluyla
• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile
imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması
Merter A.Nafiz Gürman Mh.E-5 Karayolu Cd.No:66 Güngören
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat
Merter A.Nafiz Gürman Mh.E-5 Karayolu Cd.No:66 Güngören
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi, talebi “yazılacaktır.
İadeli Taahhütlü Posta yoluyla
Merter A.Nafiz Gürman Mh.E-5 Karayolu Cd.No:66 Güngören
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
Ad-Soyad

TC Kimlik Numarası(yabancıl ar için uyruğu, pasaport numarası veya kimlik numarası):

Telefon Numarası:

E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

*Yukarıdaki bilgiler Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınmaktadır.
B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ Diğer ………………………………………………..

Şirketimizle olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz:

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınızabildirilme yönteminiseçiniz:
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.
Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, resmi kimlik yerine geçen diğer belgeler vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yapılan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. bendi ve 7. maddesine uygun olarak ücretlendirilebilecektir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı : Başvuru Tarihi : İmza

KVKK Başvuru Formu

  Adınız

  Mail Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Mesajınızın Konusu